Algemene voorwaarden

Art. 1 ALGEMEEN

1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met Servicekosten Nederland overeengekomen te worden.

2. Hierna zal Servicekosten Nederland nader aangeduid worden met SKN of Opdrachtnemer. Onder Opdrachtgever wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten, diens eventueel vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen. Opdrachtnemer en Opdrachtnemer gezamenlijk, zullen worden aangeduid als Partijen.

3. Onder werkzaamheden worden in deze voorwaarden onder meer verstaan: alle werkzaamheden in het kader van het onderzoek naar de servicekosten, het opstellen van de rapportage het onderhandelen met de verhuurder. Alsmede na overleg en akkoord van Opdrachtgever het eventueel dagvaarden van en zo nodig het starten van een procedure tegen de verhuurder van Opdrachtgever.

4. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten die met SKN worden gesloten, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. SKN en de Opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Art. 2 OVEREENKOMST

1. Een overeenkomst komt tot stand nadat SKN een opdracht schriftelijk heeft aanvaard en heeft bevestigd in de opdrachtbevestiging. Indien de Opdrachtgever daarop niet onmiddellijk protesteert wordt onze opdrachtbevestiging geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, zijn uitsluitend rechtsgeldig indien deze door SKN schriftelijk zijn bevestigd.

2. Een opdrachtovereenkomst machtigt SKN om exclusief, als enige (rechts)persoon namens Opdrachtgever, met verhuurder ter zake de servicekosten in onderhandeling te treden. De strategie m.b.t. te nemen stappen en communicatie met verhuurder van Opdrachtgever door SKN wordt structureel vóór elke volgende stap tussen SKN en Opdrachtgever overlegd, tenzij Opdrachtgever aangeeft dit op enig moment niet nodig te achten.

3. Opdrachtgever erkent dat SKN te allen tijde in de gelegenheid moet worden gesteld om elke stap te nemen die nodig is om het resultaat te behalen voor Opdrachtgever en dat Opdrachtgever elke stap zal zetten die nodig is om SKN in gelegenheid te stellen om het resultaat te behalen. Indien SKN door Opdrachtgever op enig moment niet in deze gelegenheid (zoals zojuist beschreven) wordt gesteld en/of Opdrachtgever op enig moment besluit bevindingen uit de analyse van SKN zelfstandig met verhuurder te bespreken en/of ondanks een positief procesadvies van de juridische partner(s) van SKN niet wenst over te gaan tot het entameren of voortzetten van een procedure, is Opdrachtgever een vergoeding aan SKN verschuldigd voor de reeds door haar verrichtte werkzaamheden, ter grootte van 75% van de overeengekomen vergoeding over de door SKN gedane bevindingen, zoals in haar onderzoeksrapport is geconcludeerd.

4. SKN is bevoegd om, indien zij dit noodzakelijk dan wel wenselijk acht voor een juiste uitvoering van de aan SKN verstrekte opdracht, bij uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.

Art. 3 INFORMATIEVERSTREKKING DOOR OPDRACHTGEVER

1. Bij het aangaan van de opdracht mag SKN erop vertrouwen dat de door SKN van Opdrachtgever benodigde informatie bij Opdrachtgever in bezit is en spoedig aan SKN kan worden aangeleverd. De Opdrachtgever is gehouden SKN tijdig, dat wil zeggen uiterlijk binnen vier weken na dagtekening van de opdrachtbevestiging, alle verzochte en relevante informatie en bescheiden te verschaffen, welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst. Partijen kunnen – indien de omstandigheden hiertoe nopen – schriftelijk een verlenging van deze termijn overeenkomen.

2. Bij het niet, of het niet tijdig verstrekken door Opdrachtgever van de door SKN verzochte – en eventuele overige relevante – informatie, kan SKN aanvullende werkzaamheden verrichten om deze informatie compleet te krijgen zoals onder 3.3 hieronder benoemd. Deze situatie kan echter voor SKN ook een geldige reden zijn om de opdracht te ontbinden.

3. Indien SKN extra werkzaamheden dient te verrichten om de jaarlijkse servicekostenafspraken (en overige relevante informatie) te achterhalen, zal SKN deze werkzaamheden na akkoord en in overleg met Opdrachtgever in rekening brengen, tegen een uurtarief van € 95,-.

Art. 4 AANSPRAKELIJKHEID

1. Indien SKN aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

2. SKN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat SKN is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever of derden verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

3. Indien SKN aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van SKN beperkt tot maximaal tweemaal de door SKN aan Opdrachtgever te factureren vergoeding, zoals opgenomen in de opdrachtbevestiging.

4. In aanvulling op lid 3 van dit artikel is de aansprakelijkheid van SKN in ieder geval beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in een voorkomend geval.

5. SKN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van SKN aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan SKN toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. SKN is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Art. 5 VRIJWARING

De Opdrachtgever vrijwaart SKN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan SKN toerekenbaar is. Indien SKN uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden SKN zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is SKN, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van SKN en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Art. 6 ONTBINDING

1. SKN is bevoegd de overeenkomst onverwijld te ontbinden, zonder dat zij hierdoor op enigerlei wijze schadeplichtig wordt indien:

a. De Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt, bijvoorbeeld het tijdig aanleveren van de verzochte informatie;

b. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken;

c. Indien de goede naam en reputatie van SKN dreigt te worden aangetast doordat Opdrachtgever op negatieve wijze in de publiciteit is geraakt;

d. Indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

2. SKN behoudt zich het recht voor om in geval van ontbinding van de overeenkomst een schadevergoeding bij opdrachtgever te vorderen.

Art. 7 BETALING

1. Met de “besparing” wordt bedoeld, de te realiseren besparing ten aanzien van de initiële door verhuurder aan Opdrachtgever in rekening gebrachte servicekosten, zoals deze – ten tijde van het aangaan van de opdracht met SKN- bij Opdrachtgever door verhuurder in rekening werden gebracht en/of zoals deze ten tijde van de looptijd van de opdracht met SKN door verhuurder bij Opdrachtgever in rekening zijn gebracht en tussen SKN en Opdrachtgever schriftelijk onderdeel gemaakt zijn van deze opdracht.

2. SKN factureert de verschuldigde vergoeding aan Opdrachtgever op het moment dat de besparing is gerealiseerd, zoals in de opdrachtbevestiging nader wordt omschreven.

3. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door SKN aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

4. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

Art. 8 RENTE EN KOSTEN

1. Indien betaling niet binnen de bepaalde termijn heeft plaatsgevonden, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en vanaf factuurdatum een rente van 2% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het (nog) openstaande bedrag.

2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de Opdrachtgever. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijk kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief van de rechtsbijstandverlener van SKN te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de Opdrachtgever verschuldigde bedrag, zulks met een minimum van € 300,-.

Art. 9 GEHEIMHOUDING

1. Opdrachtgever is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst heeft verkregen.

2. Meer in het bijzonder is Opdrachtgever gehouden tot geheimhouding jegens derden van de bevindingen van SKN ter zake de servicekosten, alsmede ter zake de (verdere) inhoud van het rapport dat door SKN in het kader van de opdracht is opgesteld.

3. SKN houdt de van Opdrachtgever ontvangen informatie geheim, doch is gerechtigd de ontvangen informatie in geanonimiseerde vorm te gebruiken voor database doeleinden.

Art. 10 ELEKTRONISCHE COMMUNICATIE / DIENSTEN EN PERSOONSGEGEVENS

1. Partijen kunnen door middel van elektronische middelen met elkaar communiceren. Partijen zullen al hetgeen redelijkerwijs van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van schade, die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen als gevolg van elektronische middelen van communicatie. Partijen zijn jegens elkaar niet aansprakelijk voor schade, ontstaan door het gebruik van elektronische middelen van communicatie, behoudens voor zover sprake is van grove opzet of schuld.

2. Op verzoek van Opdrachtgever en na verlening van een hiertoe strekkend niet-exclusief en niet-overdraagbaar gebruiksrecht, kan Opdrachtgever gebruik maken van door of namens Opdrachtnemer geboden diensten via internet, waaronder tevens begrepen toegang tot en gebruik van (een besloten gedeelte) van website(s) en/of software, een en ander geheel voor rekening en risico van Opdrachtgever. Opdrachtnemer heeft geen invloed op de wijze waarop Opdrachtgever gebruik maakt van online diensten en sluit iedere aansprakelijkheid in dit kader uit.

3. Door of namens Opdrachtgever aan Opdrachtnemer beschikbaar gestelde (elektronische) contactgegevens en logo mogen door Opdrachtnemer tevens worden gebruikt voor promotionele- of marketingdoeleinden, tenzij hiertegen bezwaar wordt gemaakt door Opdrachtgever.

Art. 11 TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Art. 12 GESCHILLEN

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en hun uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter van de Rechtbank Amsterdam.